Obchodné podmienky

A. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode Mokano.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, (ďalej „prevádzkovateľ) a kupujúceho (ďalej „zákazník).

Prevádzkovateľom internetového obchodu Mokano.sk je:

Puschapson s.r.o.

B. Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 1. Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu Mokano.sk sú záväzné. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 2. Objednávka zákazníka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 3. Internetový obchod Mokano.sk obsahuje všetky informácie potrebné k uzavretiu zmluvy v zmysle obecných náležitostí zmluvy a podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako ich vymedzuje Občiansky zákonník.
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, formulárom požadovaných údajov a náležitostí.
 5. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo e-mailom.
 6. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar späť na adresu prevádzkovateľa. Peňažné prostriedky za vrátený tovar prevádzkovateľ prevedie na účet kupujúceho do 7 pracovných dní od obdržania zásielky.

C. Platobné podmienky

 1. Ceny uvádzané na Mokano.sk sú konečné.
 2. Cena tovaru uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa platí vždy len do okamžiku jej zmeny.
 3. Kupujúci vykonáva platbu v €: Platba prebehne pri osobnom odbere alebo na dobierku. Prevádzkovateľ bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní od výzvy na úhradu. Ak nedôjde k platbe do 5 dní, má prevádzkovateľ právo, bez predošlého upozornenia kupujúceho, zrušiť rezerváciu.

D. Dodacie podmienky

 1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu do 14 pracovných dní (ak pri tovare nie je uvedené inak) po prijatí elektronickej objednávky, alebo od pripísania zodpovedajúcej čiastky na účet prevádzkovateľa, ak kupujúci zvolil spôsob platby prevodom. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 5. Náklady na poštovné nie sú zahrnuté v cene tovaru. Poštovné a balné sa účtuje vo výške 2,50 €
 6. V prípade neprevzatia tovaru odoslaného zákazníkovi na dobierku, má prevádzkovateľ nárok na úhradu nákladov spojených s dopravou tovaru, prípadne úhradu nákladov spojených s výrobou personalizovaného tovaru, ak tento tovar bol súčasťou objednávky.
 7. Uvedené dodacie podmienky platia pre objednávky realizované v rámci Slovenskej republiky. Objednávky s dodaním mimo Slovenskej republiky budú vybavované individuálne.

E. Reklamácie

 1. Prípadné reklamácie prevádzkovateľ vybaví v súlade s právnym poriadkom platným v SR.

F. Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

G. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné a platobné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

V Banskej Bystrici dňa 21.7.2010